Политика на сайта

Политика на сайта

Търговецът има право да използва информацията за потребителите в съответствие с Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни.

Дакларация за съгласие за обработка на лични данни при поръчка

Давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от този уебсайт във връзка с моя поръчка да бъдат предоставени на партньори на сайта, които извършват куриерска дейност. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предостяването им.